Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin  sklepu internetowego OleChata.pl

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Olejarnia Świąteczna Tomasz Kostrubiec Ruszów 9 ; 22-437 Łabunie).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny:

Olejarnia Świąteczna

Tomasz Kostrubiec

Ruszów 9

22-437 Łabunie

 1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem http://olechata.pl/_cms/view/1/koszt-wysylki.html zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 2. Dane kontaktowe:

Olejarnia Świąteczna

Tomasz Kostrubiec

Ruszów 9

22-437 Łabunie

e-mail: biuro@olechata.info

telefon: 504 979 855


 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://olechata.pl/_cms/view/1/koszt-wysylki.html

 2. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 10. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 11. Miejsce wydania rzeczy adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

 12. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 13. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://olechata.pl/_cms/view/4/-platnosci-i-termin-zaplaty.html

 14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 15. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 16. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 17. Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.

 18. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 19. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 20. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem olechata.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 21. Sprzedający:

Olejarnia Świąteczna

Tomasz Kostrubiec

Ruszów 9

22-437 Łabunie

e-mail: biuro@olechata.info

telefon: 504 979 855


NIP: 9211224706 , REGON: 950439542 , GIODO: zgłoszony do rejestru
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=6018410b-15e6-46bd-a35a-5cea5693825e

KONTO BANKOWE: mbank 33 1140 2004 0000 3102 4961 1469

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 4. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 5. Wada fizyczna niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 6. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne


 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf.

  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu. 

 7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu olechata.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie do koszyka produktu;

  2. wybór rodzaju dostawy;

  3. wybór rodzaju płatności;

  4. wybór miejsca wydania rzeczy;

  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „kupuję”.

 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia Konsumenta, płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego

 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Realizacja zamówienia płatnego "za pobraniem" następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.

 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 10. Klient niebędący Konsumentem, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy
 11. Z chwilą złożenia zamówienia klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówienie w terminie do 72 godzin.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia rzeczy w posiadanie, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem (http://photos05.redcart.pl/templates/images/description/9457/Image/formularz-odstapienie-oraz-informacja-gotowePDF.pdf) lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 8. Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 9. Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta i Przedsiębiorcę uprzywilejowanego zwróci Konsumentowi i Przedsiębiorca uprzywilejowany wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba że Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta Przedsiębiorcę uprzywilejowanego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 3. W przypadku umowy z Konsumentem Przedsiębiorcą uprzywilejowanym jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

 4. Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta Przedsiębiorcy uprzywilejowanego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego inny sposób zaspokojenia.

 2. Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  2. żądać usunięcia wady.

 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 7. Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta Przedsiębiorcy uprzywilejowanego byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

 9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta Przedsiębiorcy uprzywilejowanego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 10. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

  4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 2. Roszczenie Konsumenta Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu.

 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 4. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument Przedsiębiorca uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 9. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta Przedsiębiorcy uprzywilejowanego wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 10.  Reklamacje i zwroty (kontakt reklamacyjny): https://olechata.pl/_cms/view/6/reklamacje-i-zwroty.html§6 Polityka prywatności 

 1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://olechata.pl/_cms/view/-4/polityka-prywatnosci.html§7 Opinie w sklepie internetowym

  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

  1. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

  2. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

  3. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§8 Płatności i termnin zapłaty

Płatności:

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny lub imienny dowód zakupu (faktura VAT).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

- gotówką przy opcji "za pobraniem" (przy odbiorze towaru od kuriera) i odbiorze osobistym,

- blikiem lub szybkim przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych "mbank paynow ",

- przelewem na konto bankowe sklepu prowadzone w mbanku (obowiązek zapłaty w terminie 72 godzin od złożenia     zamówienia),

- kartą:  dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron,
   Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro 

   (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.)

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu  zastrzegamy sobie prawo

do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie. 

4. Opcja "darmowa dostawa" jest aktywna  z opcją "mbank paynow" i "przedpłata na konto" 

5. Zarejestrowani klienci korzystający z programu" punkty za zakupy" mogą opłacać zamówienia zebranymi punktami (punktami trzeba opłacić całość zamówienia łącznie z kosztem wysyłki).

https://olechata.pl/_cms/view/4/-platnosci-i-termin-zaplaty.html

§9 Metody i koszty dostawy

https://olechata.pl/_cms/view/1/koszt-wysylki.html

§10 RODO

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej
jako:” RODO” informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Olejarnia Świąteczna z siedzibą w Ruszowie 9, 22-437 Łabunie. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail biuro@olechata.info , formularz kontaktowy pod adresem
www.
olechata.pl, telefonicznie pod numerem 504 979 855 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Podstawą  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://olechata.pl/_cms/view/-7/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

  Platforma ODR to interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution).

  Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internetzarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.

  Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK).

  Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie.

Ruszów, dnia 24 lutego 2024 roku

REGULAMIN  OPŁATY POBYTU W ZAGRODZIE EDUKACYJNEJ OLEJARNIA ŚWIĄTECZNA ON-LINE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin opłaty pobytu online, dalej Regulamin określa wyłącznie zasady opłaty i nie dotyczy ich rezerwacji (opłata jest jednocześnie rezerwacją tylko w przypadku wydarzenia z podaną datą w nazwie). 
 2. OPŁATY POBYTU  są prowadzona przez Olejarnia Świąteczna Tomasz Kostrubiec Ruszów 9 ; 22-437 Łabunie).

NIP: 9211224706 , REGON: 950439542 , zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=6018410b-15e6-46bd-a35a-5cea5693825e

KONTO BANKOWE: mbank 33 1140 2004 0000 3102 4961 1469, zwanym dalej Olejarnia Świąteczna.

 1. Płatności obsługiwane są za pośrednictwem systemu płatniczego Paynow zorganizowanego przez mElements S.A. Prosta 18; 00-850 Warszawa (korespondencja z dopiskiem “Paynow”). Bramka płatności zintegrowana jest z mBank S.A. Prosta 18; 00-850 Warszawa.Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy –  Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237; 
 2. Olejarnia Świąteczna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego zorganizowanego i obsługiwanego przez mElements S.A. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPŁATY ON-LINE POBYTU 

 Opłata online jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Olejarnia Świąteczna za pośrednictwem strony internetowej: www.olechata.pl.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży online wymaga od Kupującego spełnienia następujących czynności: 

1) rezerwacji terminu pobytu poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Olejarnia Świąteczna (nie dotyczy wydarzeń z podaną datą w nazwie),

2) złożenia zamówienia online, 

3) uiszczenia zapłaty za zamówienie, poprzez zewnętrzny system płatności Paynow, obsługiwany przez firmę mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione bilety: Płatności BLIK, przelew elektroniczny.

 4) otrzymania potwierdzenia realizacji transakcji wraz z numerem rezerwacji na wskazany przez Kupującego adres e-mail. 

 1. Złożenie zamówienia  online jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Opłaty Pobytu w Zagrodzie edukacyjnej Olejarnia Świąteczna On-line przez Kupującego. 
 2. Olejarnia Świąteczna nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu „adres dostawy". 
 3. Opłatę On-line  uważa się za dokonaną z chwilą odnotowania przez Olejarnia Świąteczna potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego. 
 4. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego zapłaty za zamówienie powoduje anulowanie zamówienia (w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego należy o tym poinformować Olejarnię Świąteczną).

6.Opłacone potwierdzenie  zamówienia otrzymane ze sklepu internetowego olechata.pl jest biletem wstępu. Kupujący może skorzystać z dwóch, podanych niżej możliwości: 

1) samodzielnie dokonać wydruku potwierdzenia rezerwacji przesłanego na adres e-mail. 

2) okazać w Olejarnia Świąteczna urządzenie elektroniczne (smartfon, tablet) dla odczytania kodu bezpośrednio z ekranu urządzenia. 

 1. Sklep internetowy olechata.pl  umożliwia Opłatę On-line na indywidualne zwiedzanie lub wydarzenia organizowane przez Olejarnia Świąteczna w Ruszowie
 2. W przypadku potrzeby zakupu biletów grupowych lub dotyczących oferty edukacyjnej prosimy o wcześniejszy kontakt z Olejarnią Świąteczną  poprzez formularz kontaktowy “zapytaj o termin…” lub nr telefonu 504 979 855 w celu rezerwacji terminu pobytu w zagrodzie edukacyjnej.
 3. Opłata On-line dotyczy biletów normalnych i ulgowych. Osoby, które zakupiły wstęp ulgowy online są zobowiązane do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi. 
 4. Cena biletu, podana w systemie sprzedaży online, jest ceną brutto zawierającą należny podatek VAT. 
 5. Kupujący, w celu otrzymania faktury VAT, powinien w procesie zamawiania zaznaczyć opcję faktura VAT. 
 6. Brak możliwości opłaty On-line w sklepie internetowym olechata.pl  nie oznacza braku możliwości opłaty wstępu w Olejarnia Świąteczna w Ruszowie, jednak jest niezbędna wcześniejsza rezerwacja.

 

Prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży

 1. Zawierając Umowę Sprzedaży, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie zawartej Umowy Sprzedaży: 

1) osobiście, w punkcie Olejarnia Świąteczna w Ruszowie

2) w formie pisemnej, na adres Olejarnia Świąteczna Ruszów 9; 22-437 Łabunie

3) za pośrednictwem e-mail: na adres biuro@olechata.info, 

 1. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą opłaty on-line drogą elektroniczną oraz jakości usług świadczonych przez Olejarnia Świąteczna w ciągu 14 dni kalendarzowych od umówionego terminu wykonania usługi przez Olejarnia Świąteczna
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, dane umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację (adres e-mail lub adres kontaktowy), opis okoliczności, których dotyczy reklamacja, w tym Numer zamówienia lub inne dane umożliwiające ustalenie transakcji, której dotyczy reklamacja, oraz żądanie z którym występuje składający reklamację. Olejarnia Świąteczna ma prawo żądania dodatkowych wyjaśnień, jeśli te będą konieczne dla wyjaśnienia sprawy i udzielenia odpowiedzi. 
 3. Olejarnia Świąteczna udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail, w zależności od danych przekazanych przez składającego reklamację. 
 4. Postanowienia ust. 3 – 5 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Kupującego w zakresie rękojmi za wady wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

ZWROT OPŁATY ZA POBYT

 1. OPŁATA ON-LINE za pobyt  nie podlega zwrotowi, poza przypadkami określonymi w ust. 2
 2. W przypadku, gdy zwiedzanie lub wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Olejarnia Świąteczna. Olejarnia Świąteczna dokona zwrotu równowartości ceny wstępu online - w terminie do 30 dni od dnia odwołania wydarzenia, wycieczki. 
 3. Zwrot ceny wstępu online może, zgodnie z wnioskiem Kupującego, nastąpić: 

1) za pośrednictwem systemu sprzedaży, w którym dokonana została płatność, zgodnie z dyspozycją Olejarnia Świąteczna, bez pobierania przez system żadnych dodatkowych opłat obciążających Kupującego, 

2) bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta z rachunku bankowego Olejarnia Świąteczna z zastrzeżeniem ustępu 4 - 7.

 1. Kupującemu, który na swoje żądanie otrzymał fakturę online. Olejarnia Świąteczna sporządzi i doręczy fakturę korygującą na adres e-mail Kupującego lub na wskazany przez Klienta adres pocztowy.
 2. Fakturę korygującą Kupujący winien wydrukować (przesyłka online), podpisać i zwrócić do Olejarnia Świąteczna, osobiście, wysłać skan e-mailem lub przesyłką listową na adres: Olejarnia Świąteczna Ruszów 9; 22-437 Łabunie
 3. Otrzymanie przez Olejarnia Świąteczna podpisanej przez Klienta faktury korygującej jest warunkiem zwrotu ceny biletu. 
 4. Zwrotowi podlega cena widniejąca na bilecie. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. W przypadku podania danych osobowych ich administratorem będzie Olejarnia Świąteczna
 2. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. 
 3. Dane zbierane i przetwarzane przez Administratora w związku z korzystaniem przez Klienta z serwisu, którego dotyczy niniejszy Regulamin obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres dostawy. 
 4. Kontakt do administratora ochrony danych: biuro@olechata.info
 5. Na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, podane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy (opłaty wstepu oraz obsługi procesu reklamacji), zawartej za pośrednictwem serwisu zakupowego online. Na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) Administrator, za pośrednictwem olechata.pl oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w olechata.pl: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem sprzedaży biletu. 7. Decyzje, w oparciu o podane dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
 7. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prawnie do tego upoważnione. 
 9. Podający dane ma prawo żądania dostępu do swoich danych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Niniejsze prawa należy realizować poprzez wysyłkę maila na adres biuro@olechat.info. 
 10. Podający dane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 11. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO podającemu dane nie przysługuje prawo do ich usunięcia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Wszelkie opłacone potwierdzenia rezerwacji wraz z ustalonym terminem zwiedzania ze sklepu internetowego olechata.pl , są  dokumentem uprawniającym do zwiedzania tylko z dokumentem tożsamości potwierdzającym dane Kupującego.
 2. Olejarnia Świąteczna nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. 
 3. Olejarnia Świąteczna nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet. 
 4. Zwiedzanie i inne wydarzenia organizowane przez Olejarnia Świąteczna zaczynają się punktualnie, dlatego Olejarnia Świąteczna ma prawo odmówić udziału w wydarzeniu osobie spóźnionej. 
 5. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie sklepu internetowego olechata.pl 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 roku. 

Regulamin programu lojalnościowego dla organiztorów wycieczek, rezerwujących pobyt przez internet:

1. Uczestnictwo w programie lojalnościowym jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich klientów rezerwujących pobyt przez internet w naszej Zagrodzie Edukacyjnej.

2. Program lojalnościowy obejmuje zwrot w wysokości do 10% wartości rezerwacji w postaci punktów za zakupy.

3. Zwrot dotyczy zakupu usług dla grup, takich jak zwiedzanie, pokazy, warsztaty, wypożyczalnię rowerów oraz Letnią Kuchnię.

- produktów z Letniej Kuchni nie można zamówić poprzez sklep internetowy. Proszę zamawiać dodatkowo w wiadomości lub telefonicznie, a punkty doliczymy do zamówienia.

4. Aby otrzymywać punkty o wartości 2,5% zamówienia wystarczy dołączyć do programu lojalnościowego, rejestrując się w naszym sklepie internetowym www.olechata.pl.

- rejestracja (Podajemy adres e-mail oraz hasło i powtarzamy hasło. Zaznaczamy zgody na otrzymywanie wiadomości i przetwarzanie danych osobowych oraz "nie jestem robotem").

5. Aby otrzymywać dodatkowe punkty o wartości 7,5% zamówienia należy być zarejestrowanym klientem sklepu i zamówić pierwszy pobyt  poprzez sklep internetowy.

- Po realizacji pierwszej usługi (przy rozliczeniu) należy poprosić o dopisanie do listy stałych klientów. Za następne zrealizowane zamówienie naliczymy punkty za 10% wartości zamówienia.

6. Rozliczona usługa otrzymuje status "Produkt wysłany" i punkty są aktywne.

7. Kwota zwrotu może być wykorzystana w formie rabatu na kolejne zakupy, opłaty za wycieczki lub może zostać wypłacona gotówką po przekroczeniu kwoty 500 PLN i wystawieniu faktury.

8. Zapraszamy do współpracy biura turystyczne, przewodników i nauczycieli, którzy mogą skorzystać z programu lojalnościowego.